Oferty Powiatowego Urzędu Pracy

Oferty Powiatowego Urzędu Pracy

Do udziału w dwóch projektach skierowanych do osób bezrobotnych zachęca Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.

Jedną z proponowanych form wsparcia dla osób bezrobotnych jest bon na zasiedlenie. Mogą z niego skorzystać osoby w wieku 18-29 lat (nieukończone 30 lat) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia jako osoby bezrobotne. Maksymalnie mogą uzyskać wsparcie w wysokości 12 tys. zł. Przewiduje się przyznanie bonu 20 osobom.

Na wniosek osoby bezrobotnej może zostać przyznany bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez nią poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, jeżeli:

 • z tytułu ich wykonywania będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym;
 • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu przekracza łącznie 3 godziny dziennie;
 • będzie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Informacje o projekcie można uzyskać pod nr tel. 56 65 80 208 lub pod adresem email: a.lisewska@muptorun.praca.gov.pl.

Kompletne wnioski można składać w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Mazowieckiej 49a w godzinach 7:30-15:00, wysłać pocztą bądź przesłać elektronicznie przez ePUAP: /puptorun/skrytka, /puptorun/skrytkaESP bądź przez stronę praca.gov.pl, wypełniając druk PSZ-WBZAS.

Nabór trwa do momentu do wyczerpania środków.

Wsparcie jest realizowane w ramach projektu: „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP dla Miasta Torunia (I)”.


 

Drugą ofertą Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia są szkolenia indywidualne. Skorzystać z niej mogą 23 osoby – bezrobotne, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia i należą w szczególności do jednej z poniższych grup:

 • kobiet,
 • osób młodych w wieku od 18. do 29. roku życia włącznie,
 • osób powyżej 50. roku życia,
 • osób z niepełnosprawnościami – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U 2023, poz. 173 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2022, poz. 2123, Dz.U. 2023 poz. 1972).,
 • osób długotrwale bezrobotnych – są to osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych w miejscu pracy,
 • osób o niskich kwalifikacjach i/lub kompetencjach –są to osoby, które ukończyły: szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową lub zasadniczą szkołę branżową, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum, technikum uzupełniające.

Pierwszeństwo wyboru mają osoby z więcej niż jednym kryterium. Urząd zastrzega sobie możliwość niekwalifikowania na szkolenia osób niespełniających wyżej wymienionych kryteriów zgodnie ze wskaźnikami ujętymi w projekcie.

Opis realizowanej formy:

 • osoba uprawniona składa w PUP dla MT „Wniosek osoby bezrobotnej o skierowanie na szkolenie indywidualne w związku z planowanym podjęciem pracy lub działalności gospodarczej”,
 • efektem szkolenia powinno być uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji2, co jest weryfikowane przez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu),
 • PUP dla MT ocenia wniosek na podstawie przedłożonego uzasadnienia celowości i uprawdopodobnienia zatrudnienia/samozatrudnienia po ukończeniu szkolenia,a także uwzględniając ustalenia indywidualnego planu działania,
 • skierowanie na szkolenie następuje po pozytywnym rozpatrzeniu przez PUP dla MT wniosku złożonego przez osobę uprawnioną,
 • osoba składająca wniosek otrzymuje pisemną informację o sposobie rozpatrzenia wniosku,
 • wniosek o szkolenie indywidualne należy złożyć w PUPdla MT co najmniej 14 dni przed przewidywaną datą rozpoczęcia szkolenia. Niespełnienie tego warunku może uniemożliwić wydanie skierowania na szkolenie.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 56 65 80 223.

Złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu oraz obowiązujących 'Zasad organizacji szkoleń indywidualnych dla osób bezrobotnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach projektu „Podniesienie aktywności zawodowej klientów publicznych służb zatrudnienia – PUP dla Miasta Torunia (I)” w 2024 roku’.

Nabór wniosków trwa do momentu do wyczerpania środków.

Prawidłowo wypełnione i podpisane dokumenty należy składać w formie:

 • papierowej w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia,w godzinach 7:30-15:00,
 • papierowej przesyłając pocztą tradycyjną na adres ul. Mazowiecka 49a, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu do urzędu),
 • elektronicznej przez platformę ePUAP.

W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej:

 • wniosek oraz załączniki do wniosku powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
 • wniosek powinien być podpisany profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Ważne:
Osoba do 29. roku życia włącznie musi mieć wykonany 'test kompetencji cyfrowych’, który jest wypełniany w obecności doradcy klienta, na miejscu w urzędzie. Osoba powinna stawić się w urzędzie do doradcy klienta najpóźniej w dniu złożenia wniosku o skierowanie na szkolenie indywidualne w związku z planowanym podjęciem pracy lub działalności gospodarczej.

Zgodnie z zał.2 do Wytycznych dotyczących monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027: kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w drodze edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się / kształcenia, które zostały sprawdzone w procesie walidacji w sposób zgodny z wymaganiami ustalonymi dla danej kompetencji, odnoszącymi się w szczególności do składających się na nią efektów uczenia się.

Więcej informacji

Informacje o Toruniu

Toruń to miasto, które należy do elitarnej grupy miejsc, wyróżnionych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Toruń to miejsce gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a nauka z kulturą. Pełna uroku Starówka zachęca wszystkich do spacerów śladami europejskiego dziedzictwa. Pierniki to kolejny z symboli miasta. Jak powiada staropolskie przysłowie: ”gdańska gorzałka, toruński piernik, krakowska panna, warszawski trzewik - najlepsze rzeczy w Polsce". Dlatego będąc tu trzeba ich koniecznie spróbować. By poznać piernikową tradycję warto odwiedzić dwa miejsca: wystawę „Świat toruńskiego piernika” prezentowaną w Domu Kopernika oraz Żywe Muzeum Piernika.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*