Rozwój kultury fizycznej i rekreacji – konkurs

Rozwój kultury fizycznej i rekreacji – konkurs

7 kwietnia 2021 r. prezydent Torunia ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Gminy Miasta Toruń w zakresie wspierania kultury fizycznej i rekreacji w 2021 roku.

W konkursie udział wziąć mogą organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w tym stowarzyszenia zwykłe (zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Celem realizacji zadania jest:

 • wspieranie aktywności fizycznej społeczności lokalnych,
 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej,
 • zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży,
 • organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi masowej rekreacji,
 • prowadzenie działań na rzecz promowania rozwoju kultury fizycznej i rekreacji,
 • tworzenie warunków do powstawania nowych inicjatyw obywatelskich w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.

Łącznie na wykonanie zadań z zakresu wspierania kultury fizycznej i rekreacji w II konkursie miasto planuje przeznaczyć 166 000 zł.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

 1. przygotowanie i złożenie ofert na realizację zadań elektronicznie w Generatorze Ofert  witkac.pl
 2. dostarczenie poświadczenia złożenia oferty stanowiącej wydruk z Generatora Ofert witkac.pl w wersji papierowej (lub przesłanie skanu pocztą mailową) do Wydziału Sportu i Rekreacji

Termin składania ofert w wersji elektronicznej i poświadczenia w wersji papierowej upływa z dniem 28 kwietnia 2021 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym pełna treść ogłoszenia, formularze wraz ze wzorami załączników wymienionych w ogłoszeniu zostały opublikowane:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl – kliknij tutaj, aby przejśc do ogłoszenia. 
 • w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiTorun www.orbitorun.pl (KONKURS NR 2021/22.1.) – kliknij tutaj, aby przejśc do strony.

Przejdź do strony z konkursem na witkac.pl


UWAGA – WAŻNA INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Przygotowujesz ofertę swojej organizacji w konkursach ogłaszanych przez miasto?

Pamiętaj o konieczności uwzględnienia w opisie działań analizy zagrożeń dla projektu, związanych z ograniczeniami wynikającymi z pandemii COVID-19. Pomyśl i zaproponuj także alternatywną formę działań, która pozwoli zrealizować projekt pomimo ograniczeń.
Brak analizy covidowej jest dość częstym błędem popełnianym przez organizacje przy tworzeniu ofert nadsyłanych na konkursy miejskie w 2021 r. Tymczasem uwzględnienie tego aspektu w treści oferty jest jednym z elementów obowiązkowych, umożliwiających przekazanie oferty do oceny merytorycznej.

Prosimy organizacje pozarządowe o uważne zapoznawanie się z treścią ogłoszeń konkursowych, w tym także z kryteriami oceny ofert zawartymi w załączniku nr 2 do każdego ogłoszenia konkursowego – czyli z wzorem karty oceny oferty.

Przygotowując ofertę konkursową oferent zobowiązany jest dokonać analizy zagrożeń związanych z realizacją zadania oraz ryzykiem niewykonania w całości lub w części zadania w związku z obowiązującymi wytycznymi, ograniczeniami, nakazami, zakazami związanymi z pandemią SARS-CoV-2. Analizę należy uwzględnić w ofercie konkursowej – informacje mogą być zawarte zarówno w części III „Opis zadania”, jak i w części VI „Inne informacje” formularza oferty. Analiza możliwości realizacji zadania w warunkach obostrzeń sanitarnych jest jednym z warunków dopuszczających ofertę do oceny merytorycznej: kryterium B – ocena merytoryczna – kryteria dopuszczające do oceny punktowej – patrz wzór karty oceny oferty (załącznik nr 2 do każdego ogłoszenia konkursowego).

Przy ocenie ofert pod względem merytorycznym komisja konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria (zapisy części VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert każdego ogłoszenia konkursowego):

1) kryteria dopuszczające do oceny punktowej, tj.:

a) zgodność projektu z ogłoszeniem konkursowym,
b) czy oferent uwzględnił w ofercie analizę zagrożeń związanych z realizacją zadania oraz ryzykiem niewykonania w całości lub w części zadania w związku z obowiązującymi wytycznymi, ograniczeniami, nakazami, zakazami związanymi z pandemią
SARS-CoV-2?;
c) czy w świetle przedstawionej przez oferenta analizy zagrożeń związanych z wykonaniem zadania, o której mowa wyżej, możliwa jest realizacja zadania?;

2) kryteria oceny punktowej.

Oferta, która uzyska pozytywną ocenę w kryteriach dopuszczających, tj. ocena „TAK” w każdym kryterium dopuszczającym, zostanie poddana ocenie punktowej. Oferta, która nie uzyska pozytywnej oceny w kryteriach dopuszczających, tj. uzyska co najmniej jedną ocenę „NIE” w kryteriach dopuszczających zostanie odrzucona.

Wyłącznie oferty, które w kryterium „B” (dopuszczającym) uzyskają ocenę pozytywną (3 x TAK) mogą być poddane przez komisję konkursowa dalszej ocenie merytorycznej. Oferty z negatywną oceną dopuszczającą nie zostaną przyjęte do realizacji i nie uzyskają wsparcia finansowego z budżetu Gminy Miasta Toruń.

Zachęcamy raz jeszcze, aby przed przygotowaniem oferty konkursowej zapoznać się z treścią ogłoszenia konkursowego, szczególnie z kryteriami oceny ofert (wzór karty oceny oferty).

Fot. Adam Zakrzewski

Więcej informacji

Informacje o Toruniu

Toruń to miasto, które należy do elitarnej grupy miejsc, wyróżnionych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Toruń to miejsce gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a nauka z kulturą. Pełna uroku Starówka zachęca wszystkich do spacerów śladami europejskiego dziedzictwa. Pierniki to kolejny z symboli miasta. Jak powiada staropolskie przysłowie: ”gdańska gorzałka, toruński piernik, krakowska panna, warszawski trzewik - najlepsze rzeczy w Polsce". Dlatego będąc tu trzeba ich koniecznie spróbować. By poznać piernikową tradycję warto odwiedzić dwa miejsca: wystawę „Świat toruńskiego piernika” prezentowaną w Domu Kopernika oraz Żywe Muzeum Piernika.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*